19 มิถุนายน 2557 บรรยากาศ..พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ ่เขต 3 ในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.ร.ร.สตรีวิทยาสมาคม และคณะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้


 
14 มกราคม 2557สวัสดีปีใหม่ ผอ.สุนทร พลศรี ผอ.โรงเรียนสังขะ สพม.33
(ผอ.ดร.อ๋า รองผอ.บุญสมชัย ฟองนวล และรองผอ.มมัด เทศทอง)
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สงวน ศาลางาม
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3
วันที่ 9 มกราคม 2557
สวัสดีปีใหม่ 2557 ผอ.ธรรมนูญ บุญงอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแก้ว
วันที่ 7 มกราคม 2557


ขอแสดงความยินดีกับ รองผอ.วิวัฒน์ชัย นิลวรรณ
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2556สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านฉลาด สาโยธา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
23 มกราคม 2557

26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสุรินทร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.พรานเพชร ทวีผล
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนประสา
ทวิทยาคาร สพม.33 (ผอ.ดร.อ๋า รองผอ.อมรเดช ดีนาน
รองผอ.ประจักษ์ เงางาม รองผอ.ภราดร ดีพูน รองผอ.พงศ์ธร จิตรแม้น
 รองผอ.บุญทิศ อุ้มบุญ รองผอ.บุญเกิด กองสุข และคณะ)
24 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และรับเข็มที่ระลึก (ผอ.กฤษฏากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สร.3 
ผอ.ไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 รองผอ.อภัย ไพรสินธุ์ รองผอ.สพป.สร.1 
รองผอ.สำเริง บุญโต รองผอ.สพม.33 และคณะผู้บริหารฯ)
17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสุรินทร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.วขาน บัวบาน
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.33 (ผอ.ดร.สุรพงษ์
ผอ.นโรดม ผอ.วายุคล รองผอ.วิรพงษ์ รองผอ.ภราดร และคณะ)
17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสุรินทร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.บุญเจือ โฉมใส
ในวาระย้ายสู่โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม.33 (ผอ.ดร.สุรพงษ์
ผอ.นโรดม ผอ.วายุคล ผอ.กิตติชัย รองผอ.วขาน รองผอ.วิรพงษ์ รองผอ.ภราดร และคณะ)


บรรยากาศการเลี้ยงรุ่นผู้บริหารสถานศึกษา บัญชี สพฐ. วันที่ 5 เมษายน 2557

16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกล ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน รวมทั้งให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม แต่ยากจน และด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เป้าหมายที่สำคัญ คือ "เพื่อสถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง" ...พลเอกสุรยทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.กฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

27 พฤษภาคม 2557 ท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.เกรียงไกร กะการดี ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

26 มิถุนายน 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.เกรียงไกร กะการดี ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมาลัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

3 กรกฏาคม 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วีระพล ไชยสิทธิ์ ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.สุรินทร์ เขต 2

7 กรกฏาคม 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วิรพงษ์ สงค์พิมพ์ ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูน สพป.สุรินทร์ เขต 3

29 มิถุนายน 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อมรเดช ดีนาน ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 29 มิถุนายน 2558 ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ในวาระเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านภูมินิยม สพป.สุรินทร์ เขต 3